Normes de presentació de les comunicacions.

L'Institut d'Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears es farà càrrec de la publicació de les aportacions realitzades al 68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries. Aquestes comunicacions s'hauran d'enviar a la següent adreça electrònica: ichrpi2016arrobagmail.com

Per aquest motiu s’han modificat les normes per a la publicació dels textos. Demanam disculpes pels inconvenients.  

Normes per a la presentació de les comunicacions:

  1. Les comunicacions es podran presentar en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià.
  2. Els textos s’han de lliurar en format word, redactats amb tipografia Arial, mida 12 i amb interlineat 1,5
  3. No hi ha d’haver sumari. Els epígrafs han d’estar numerats i no han de tenir negreta o subratllats.
  4. Les notes a peu de pàgina també han d’estar redactades amb tipografia Arial, a mida 10.
  5. Les cites bibliogràfiques textuals han d'anar al peu de pàgina i numerades.
  6. La bibliografia ha d’anar al final del text
  7. L’extensió màxima de la comunicació és de 20 fols (DINA4).
  8. La data d’entrega final és dia 1 d’octubre  de 2016
  9. En relació a la forma en què s’ha de citar la bibliografia, des de l’IEA utilitzen les següents fórmules. Pel que fa a les cites bibliogràfiques d’obres generals:

AUTOR (llinatges i nom (només la inicial), en majúscules). Títol de l’obra (en cursiva). Lloc d’edició: editorial, any i pàgines (si escau).

Exemple:

¹ COLOM PASTOR, B. Les claus polítiques del procés autonòmic balear. Palma: Govern de les Illes Balears - Institut d’Estudis Autonòmics, 2004.

² PONS IRAZAZÁBAL, F. [et al.]: Els consells insulars en l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2007, p. 99-118.

I, quant a les cites bibliogràfiques de publicacions periòdiques:

AUTOR (llinatges i nom (només la inicial), en majúscules). Títol de l’article (entre cometes i en rodona). Nom de la publicació (en cursiva), número, any i pàgines.

Exemple:

³ SUAY RINCÓN, J. «El “modelo canario” de urbanismo y ordenación del territorio: algunas consideraciones introductorias». Revista Justicia Administrativa, núm. 7 (2003), p. 73-80.

En cas que s'hagi de tornar a citar la mateixa obra, la fórmula a seguir és:

PONS IRAZAZÁBAL, F. [et al.]: Els consells insulars en l’Estatut ... p. 25